You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Ansökan om stöd

Här hittar du kriterier och ansökningshandlingar till Öppna Uppsala

Kriterier för sökande evenemang

Syftet med stödet

Bidraget ska användas för att stödja arbete som utförs för insatser för mottagandet av nyanlända och asylsökande i Uppsala kommun. De kommande åren kommer många människor gå från att vara asylsökande till att vara etablerade i Uppsala. Ett viktigt syfte med stödet är således att stödja åtgärder och insatser kring målet att individen snabbt ska bli etablerad i samhället. Med etablerad menas att hen har fått introduktion i samhället, tillräcklig för att kunna förstå och göra sig förstådd, kunna få tillgång till sociala sammanhang och för att kunna göra val för utbildning och arbete. Stödet kan användas för insatser gällande både barn och vuxna.

Vem kan ansöka om bidraget?

Bidraget kan sökas av alla företag och organisationer med säte i Uppsala kommun.

Ansökan

I ansökan ska finnas följande uppgifter:

Företaget/Organisationens namn och organisationsnummer, postadress, telefonnummer, kontaktuppgifter till organisationen med uppgift om projektansvarig.

Projektbeskrivning med uppgifter om:

 • Bakgrund, upplevda behov
 • Beskrivning av företagets/organisationens ordinarie verksamhet
 • Beskrivning av projektidén
 • Projektplan med beskrivning av möjliga insatser med mål, målgrupp,
 • arbetssätt/metod och tidsperiod för projektet
 • Projektbudget

Ansökan kan göras fram till den 31 december 2016 och i mitten av januari 2017 offentliggörs de projekt som får ekonomiskt stöd. Vid angelägna projekt som planerar genomföras innan mitten av januari kan beslut tas löpande och utbetalning ske direkt efter beslut

Bedömningsgrunder

I ansökan ska framgå på vilket sätt man tänker arbeta gränsöverskridande och hur man kan utveckla nya mötesplatser för Uppsalabor med olika bakgrund.

Stöden är selektiva vilket innebär att en bedömning görs av varje företag/organisation och projekt utifrån följande:

 • Insatser som erbjuder möjligheter till sysselsättning, språkträning, samhällsinformation och socialt sammanhang
 • Nydanande insatser. Nytänkande kan vara av olika slag, som att ge nya svar pågrundläggande frågor, innovativ tillämpning av befintliga metoder på nya områden och nya innovativa lösningar
 • Tydliga uppföljningsbara mål med metoder för att följa upp resultat och kvalité
 • Ger upphov till långsiktiga effekter
 • Resultat som förväntas ha en generell karaktär som kan användas av andra företag/organisationer.
 • Företagets/Organisationens arbete med integrations, - mångfalds- och jämställdhetsfrågor

Återbetalningsskyldighet

Återbetalningsskyldig är företag/organisation som:

 • använder bidrag i strid mot gällande regler och riktlinjer eller för annat ändamål än som uppgivits i ansökan
 • som har lämnat oriktiga uppgifter i ansökan

Uppföljning och kvalitetssäkring av verksamhetsbidraget

Företaget/organisationen ska redovisa hur man använder bidraget. Man ska lämna en uppföljning av insatser/verksamhet som genomförts med erhållet bidrag.

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblankett (docx, 41 KB)


+
Start / Öppna Uppsala / Ansökan om stöd